भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

हरे राम हरे राम राम / भजन

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

अष्टक   ♦   आरतियाँ   ♦   चालीसा   ♦   भजन   ♦   प्रार्थनाएँ   ♦   श्लोक

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥१॥
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे,
हे नाथ! नारायण वासुदेव॥२॥
गोविन्द गरुड़ध्वज प्राणप्यारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव॥३॥
श्रीक्रुष्ण-चैतन्य प्रभु नित्यानन्द ,
हरे कृष्ण हरे राम राधे-गोविन्द॥४॥
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण॥५॥
गोविन्द जय-जय गोपाल जय-जय,
राधामोहन हरि गोविन्द जय-जय॥६॥
गोविन्द हरे गोपाल हरे,
जय केशव माधव श्याम हरे॥७॥
मुरलीधर माधव श्याम हरे,
जय-जय प्रभु दीनदयाल हरे॥८॥
जय कृष्ण हरे गोविन्द हरे,
जय-जय गिरिधर गोपाल हरे॥९॥
जय राम हरे जय कृष्ण हरे,
जय मुरलीधर घनश्याम हरे॥१०॥
मनमोहन सुन्दर श्याम हरे
घनश्याम हरे राधेश्याम हरे॥११॥
हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल,
मुकुन्द माधव गोविन्द बोल॥१२॥
बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल ,
केशव माधव गोविन्द बोल॥१३॥
जय राधे जय राधे राधे!
जय राधे जय श्रीराधे॥१४॥
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण!
जय कृष्ण जय श्रीकृष्ण॥१५॥
परम-मधुर युगल-नाम,
राधेकृष्ण सीताराम॥१६॥
जय कृष्ण हरे गोविन्द हरे,
जय जय गोपाल मुकुन्द हरे॥१७॥
जय-जय मोहन माखनचोर,
मुकुन्द माधव नन्दकिशोर॥१८॥
जय केशव करुणाकन्दा,
जय नारायण गोविन्दा॥१९॥
राम कृष्ण गोविन्द दामोदर हरि!
दीनबन्धु दयाके सागर श्रीहरि॥२०॥
राध-कृष्ण मनोहर जोरी,
नन्दनन्दन वृषभानुकिशोरी॥२१॥
हरे कृष्ण, हरे राम, नारायण
राधेश्याम, नारायण सीताराम॥२२॥
ॐ आनन्दं ॐ आनन्दं
ॐ आनन्दं ॐ ॐ ओम्॥२३॥
श्रीराधे-राधे गोविन्द-गोविन्द बोलो रे,
गोविन्द बोलो भैया, गोविन्द बोलो रे॥२४॥
जय-जय सीतापति-रामा,
जय-जय राधे-घनश्यामा॥२५॥
भजो राधे-गोविन्द, भजो राधे-गोविन्द।
भजो राधे-गोविन्द, भजो राधे-श्यामा॥२६॥