Last modified on 9 मई 2015, at 15:41

अचरज / निशान्त

अेक

घणकरा‘क पढ्या-लिख्या
फिरै बेरुजगार
पण फर ई
घणां ई पढै
रुजगार सारू ।

दो

पैलां
पैलां खड़्या होंवता
बडा-बडेरा
अब पैलां
खड़्या होवै
टाबर
जावण सारू
ट्यूशन
का कान्वेंट ।

तीन
  
चाल‘र
मिलण आयड़ो
मिनख मूंडो ताकतो रैवै
अर कानाबाती माखर आयड़ो
पैलां बात करज्यै ।