Last modified on 13 जून 2016, at 08:51

अन्हरिया / देहरी / अर्चना झा

आय घूप्प अन्हरिया छितरैलोॅ छै
मोॅन बौखलैलो छै
किरण जेना की बागी होय गेलोॅ छै
आरो जेठोॅ नाकी दिल तपी रहलोॅ छै
हर तरफ लाशे-लाश छै
हमरोॅ सपना के
कैह्नै कि हम्मे बेटी छिकिएॅ