Last modified on 12 मार्च 2015, at 17:34

कै अब ढुर लागै कूकरा, बड़े भोरहि बोले कूकरा, / बुन्देली

कै अब ढुर लागै कूकरा, बड़े भोरहि बोले कूकरा,
अटारिन राजा आजुल सोइये औ वा पै आजी रानी चढ़ गईं।
तुम जागौ बड़न के लाल अब ढुर बोलै कूकरा।
बड़े भोरहि बोले कूकरा।
काना बसै भलौ कूकरा औ काना बसै बन मोर।
बागन बसै भलौ कूकरा औ महलन बसै बन मोर।
कहा चुगै भलौ कूकरा औ कहा चुगे बन मोर।
दाना चुगै भलौ कूकरा औ दूदा पिये बन मोर।
कै अब ढुर लागै कूकरा...
ऊँची अटारिन बाबुल सोइये औ वा पै मैया रानी चढ़ गईं।
तुम जागौ बड़न के लाल अब ढुर बोलै कूकरा।
बड़े भोरहि बोले कूकरा