Last modified on 17 अक्टूबर 2013, at 12:52

घड़ी अर घर आली / रूपसिंह राजपुरी

रामू बोल्यो, श्यामू बता,
घड़ी अर घर आली मैं कितो फर्क है।
श्यामू बोल्यो, ईं बात मैं ओई तर्क है,
घड़ी बिगड़ज्या, तो घर मैं ना खोल।
अर घर आली बिगड़ज्या
तो बींगै सामै ना बोल।