Last modified on 12 जून 2017, at 21:24

घर सूं निकळतां / नरेश मेहन

म्हैं
घर सूं निकळतां
हरमेस
आपरो सिर
धड़ सूं कर न्यारो
हथाळयां धर टुरूं।

ठाह नीं कद
बसड़ा-टरकड़ा
का फेर
किणी अमीर-औळाद री
कार तळै दब‘र
मर नीं जाऊं।

ठाह नीं कद
किणी अपघाती-आतंकवादी रै
बम्ब गोळां रो
सिकार हो जाऊं।

इणीज खातर म्हैं
आपरो सिर
टाळ’र राखूं।

घर बावड़ूं जद ई
सिर साम्भूं
घर में बड़ परो
आपरो सिर
धड़ माथै धरूं
अनै गिणूं
घर रा सगळा सिर
नीं जाणै किणीं रो सिर
किणीं री हथाळी माथै
नीं रै’ग्यो होवै।