Last modified on 12 जून 2017, at 22:09

डेमोक्रेसी : तीन / सुरेन्द्र डी सोनी

एक गाड़ी
अर एक होमगाड़ रै बूतै
बूथ रै मांय अरड़ा‘र
भलो ई ठाकर हुयो थूं तो
काम सावळ करो थे

रै !
थारै सूं के छानो
कै कब्जै मैं है
सगळो बूथ
च्यारूं कूंट लट्ठ लियां ऊबा
डेमोक्रेसी रा पूत
नीची करकै मूंडी
चाल पड़्यो गाडी रै कानी
वा‘रै सिस्टम राम पुरजा।