Last modified on 12 जून 2017, at 11:10

भादवै रो मेह / कृष्ण वृहस्पति

मेह रै मांय भीज रं
भादवै रा दिन
फेरूं सुकड़ग्या,
ओजूं परसगी का'ती री रीतां
लाम्बी होय'र
धरत्यां।

अेकर फेरूं
स्याळै री बै ई
करड़ी रातां
अर बो ई सागी म्हूं
लारलै कई बरसां दाई
जाबक अेकलो।