Last modified on 21 जनवरी 2015, at 16:02

मैं तोहे पूछूँ रे भवरिला / निमाड़ी

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

मैं तोहे पूछूँ, रे भवरिला,
सब रस काहे का होय,
रटणऽ करो रे अपणा देश मऽ
रस अम्बो, रस आमली,
सब रस लिम्बुआ को होय,
रटणऽ करो रे अपणा देश मऽ
मैं तोहे पूछूँ, रे भवरिला,
सब रंग काहे का होय,
रंग छापा रे रंग चूनड़ी,
सब रंग कुसुमळ होय,
रटणऽ करो रे अपणा देश मऽ
मैं तोहे पूछूँ, रे भवरिला,
सब सुख काहे का होय,
सुख सासरो, सुख मायक्यो,
सब सुख पुत्र को होय,
रटणऽ करो रे अपणा देश मऽ