Last modified on 19 अप्रैल 2013, at 22:06

कबीरो किन भरमायो, अम्माँ महारो / निमाड़ी

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

  कबीरो किन भरमायो, अम्माँ महारो

(१) कबीरा की औरत कहती सासु से
    ऐसो पुत्र क्यो जायो
    खबर हुती मख नीच काम की
    ब्याव काहै को करती

 कबीरो किन भरमायो, अम्माँ महारो
    
(२) कबीरा की माता कहती कबीर से
    तुन म्हारो दुध लजायो
    खबर हुती मख गर्भवाँस की
    दुध काहे को पिलाती

 कबीरो किन भरमायो, अम्माँ महारो