भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

आज अध-रतिहा मोर फूल बगिया मा / हरि ठाकुर

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

आज अध-रतिहा मोर फूल बगिया मा
आज अध-रतिहा हो

चन्दा के डोली मा तोला संग लेगिहव
बादर के सुग्घर चुनरिया मा रानी
आज अध-रतिहा हो

आज अध-रतिहा मोर फूल बगिया मा
आज अध-रतिहा हो

चन्दा के डोली मा बड़ ड-र लागे बड़ निक लागे
तोर गलबहियां में बड़ निक लागे
तोर गलबहियां में आज अध-रतिहा हो

आज अध-रतिहा मोर फूल बगिया मा
आज अध-रतिहा हो

बन नहीं रहिबो ते गाँव नहीं रहिबो
रहिबो मया के नगरीया मा रानी
रहिबो मया के नगरीया मा राजा
आज अध-रतिहा हो

आज अध-रतिहा मोर फूल बगिया मा