भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

गुब्बारे / सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

रंग बिरंगे प्यारे प्यारे
ले लो, ले लो रंगीन गुब्बारे
लाल हरे पीले ले लो
नीले हो चमकीले ले लो।

गोल-गोल और मोटे मोटे
लंबे-लंबे और छोटे-छोटे
जल्दी ले लो, सस्ते ले लो
इन्हें उछालो, इन से खेलो।

रंग बिरंगे प्यारे प्यारे
लेलो, लेलो रंगीन गुब्बारे।