भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

तेरी आँखि / गणेश खुगसाल गणी

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

तेरी आँखि
आँख्यूँ मा पाणि
पाणि मा छाया
तै छाया मा माया
माया म गाणि
गाण्यूँ मा स्याणि
स्याण्यू मा सुपिन्या
सुपिन्यो मा बाँद
बाँद म स्वाणि
स्वाणि बि आंख्यूल
आँख्यूँ मा पाणि।