भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

शहरक जिनगी नामक छै / नवल श्री 'पंकज'

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

शहरक जिनगी नामक छै
रीत अजब एहि ठामक छै

प्रीत निमाहब कठिन कते
सभ भूखल बस कामक छै

नेह बिसरलै भाव बिलेलै
बनल पुजगरी चामक छै

गंगाजल सन मदिरा लागै
मोल नञि शोणित घामक छै

चारक शोभा सुन्दरता बड़
घर-घर दुर्गति खामक छै

उस्सर परती सोन पड़ल
होइत ओगरिया तामक छै

"नवल" नगर गेलै से गेलै
बिसरल ममता गामक छै